Mateřská škola Husova, Černošice

Školní vzdělávací plán s názvem :

"Žijeme na planetě Zemi"

Chceme

 • přispět ke zdravému životnímu stylu dítěte
 • dosáhnout harmonického rozvoje pohybových dovedností dětí
 • dodržovat správnou životosprávu
 • vytvořit co nejpodnětnější prostředí
 • klást důraz na individualitu dítěte, jeho prožívání, možnosti a potřeby, sebedůvěru, sebejistotu

a) Integrující principy podpory zdravého životního stylu:

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa

 • vyhledávat u dětí skryté potřeby a uspokojovat je
 • učit děti popsat, pojmenovat a chápat své potřeby
 • respektovat různou potřebu individuálního přístupu (užívat model přirozených lidských potřeb podle A. Maslowa)
 • dbát na vytváření podmínek pro uspokojování individuálních potřeb zaměstnanců MŠ

Rozvíjení komunikace a spolupráce

 • upevňovat používání pozitivní formy komunikace jak verbální, neverbální i činem (nepřípustné je ironizování, hodnocení a skrytá manipulace - totéž je samozřejmostí v komunikaci mezi dospělými)
 • dodržovat zásady naslouchání (podle V. Satirové)
 • projevit účast otázkami
 • být empatický
 • užívat prostředky vedoucí k vědomé spolupráci
 • udržovat bezpečné prostředí a dohodnutá pravidla
 • dítě přijímat bezpodmínečně ze strany učitelky i dětí
 • vidět svět očima druhých
 • dávat prostor k vyjádření vlastního názoru
 • realizovat komunitní kruh s jeho pravidly

b) Zásady podpory zdravého způsobu života:

Učitelka podporující rozvoj dítěte

 • oživovat komunikační dovednosti vzájemnou interakcí
 • vzájemná hospitace pedagogických zaměstnanců
 • ztotožnění se s programem jako podmínkou práce v MŠ
 • uvědomovat si, že učitelka MŠ ovlivňuje okolí nejen vzděláváním, ale svou osobností celkově (humor, nadhled, sebereflexe, radost ze života, pozitivní přístup, vyrovnanost, zdravé sebevědomí, vstřícnost a velkorysost - to otvírá srdce)
 • přizpůsobovat výchovně-vzdělávací proces aktuální situaci, netrvat za každou cenu na dosažení vytyčeného cíle

Věkově smíšené skupiny

 • snažit se vytvořit pohodové a podnětné prostředí pro děti i učitelky
 • možnost vybrat si ze skupiny vrstevníků kamarády podobných zájmů
 • vybavit třídy hračkami a didaktickými pomůckami pro všechny skupiny dětí

Rytmický řád života a dne

 • stanovit smysluplná a dětem srozumitelná pravidla
 • ranní přivítání s každým dítětem
 • dbát na klidné a plynulé přesuny do tříd
 • dodržovat dostatečnou délku pobytu dětí venku - včasný odchod

Tělesná pohoda a volný pohyb

 • vést rodiče k úměrnému oblékání dětí (děti učíme hlídat si svou termoregulaci)
 • neustále zvyšovat bezpečnost dětí - na školní zahradě i na procházkách

Zdravá výživa

 • zorganizovat ochutnávku zdravé výživy a zařazovat nové potraviny
 • udržovat zvýšený příjem čerstvého ovoce a zeleniny a nabízet širokou nabídku nápojů
 • děti samy si volí množství jídla

Spontánní hra

 • volný přístup k hračkám, které musí být v jejich dosahu a dohledu
 • měníme-li prostředí a podmínky hry, činíme tak jen za spoluúčasti dětí
 • dávat dost času k dokončení hry, k pokračování ve hře, dbát na uchování výtvorů hry, neuklízet bez souhlasu dítěte
 • nevstupovat dítěti do hry, s dostatečným předstihem upozorňovat dítě, že bude potřeba hru ukončit či přerušit
 • umožnit zapojení rodičů do hry, pokud si to přejí
 • respektovat, že dítě má právo hru odmítnout, a umožnit dítěti hrát si samo

Podnětné věcné prostředí

 • vybavit instrumentář Orffovými rytmickými i melodickými nástroji
 • průběžně zútulňovat prostředí třídy
 • hlídat přetápění místnosti
 • nepřijímat zjevně nemocné děti

Bezpečné sociální prostředí

 • nekompromisně přistupovat k případným projevům nevyzrálého chování mezi dospělými (ironizování, podezíravost, podsouvání, skrytá manipulace, hodnocení)
 • neslibujeme odměnu za správné chování, vyvarujme se všeobecných pochval

Participativní a týmové řízení

 • vytvořit kodex pracovníka MŠ
 • zaměřit se na dodržování zásad vyzrálé komunikace a upozorňovat nekompromisně na případné nedostatky v této oblasti
 • podporovat zaměstnance ve všech aktivitách spojených s rozvojem školy
 • vedení školy bude hledat a prosazovat nová řešení nastolených problémů

Partnerské vztahy s rodiči

 • třídní schůzky v jednotlivých třídách
 • nabízet rodičům zapůjčení odborné literatury a kontakty na odborníky
 • využívat vstřícných nabídek rodičů na pomoc (zahrada, pomoc při výletech, papíry, hračky, vybavení MŠ a výtvarné potřeby)
 • písemně oceňovat pomoc rodičů

Spolupráce mateřské školy a základní školy

 • seznamovat se s programy ZŠ v okolí
 • účastnit se akcí dětí ze ZŠ
 • zpracovat elektronickou prezentaci MŠ
 • poskytnout ZŠ informace o naší MŠ

Začlenění mateřské školy do života obce

 • prezentovat naší školu akcemi v obci, budovat nové tradice,
 • nabídka neformální návštěvy s možností zapojení se do výchovně-vzdělávacího procesu